ระบบสืบค้นวิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
HOME| |thailis| สืบค้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ผู้ดูแลระบบ
ตัวอย่างการสืบค้นห้าข้อมูล พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ปี พ.ศ .,การบริหารเชิงกลยุทธ์,สารสนเทศ,ภาวะผู้นำ
ลำดับที่
ชื่อวิยานิพนธ์
ปีที่สร้างเอกสาร
ชนิดเอกสาร
166
การบริหารความขัดแย้งที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามพันธกิจในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดย:นางสาวอรุณรัตน์ แดงกระจ่าง
 ปี พ.ศ. 2560 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา16:39:12
2560
วิทยานิพนธ์
165
การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบอาเซียนศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี โดย:นางสาวจุฑามาศ เหลืองอร่าม
 ปี พ.ศ. 2560 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา16:33:12
2560
วิทยานิพนธ์
164
กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมุสลิม โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี โดย:นายอนันต์ ม่วงอุมิงค์
 ปี พ.ศ. 2560 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา16:24:50
2560
วิทยานิพนธ์
163
กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โดย:นางบุญยง ทับทอง
 ปี พ.ศ. 2560 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา16:19:18
2560
วิทยานิพนธ์
162
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย:นางสาวเบญจวรรณ ศรีคำนวล
 ปี พ.ศ. 2560 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา16:15:31
2560
วิทยานิพนธ์
161
กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดย:นางสาวสุภาพร สะอาดนัก
 ปี พ.ศ. 2560 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา16:04:02
2560
วิทยานิพนธ์
160
องค์ประกอบของการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย:นางสาวจารุณี อินทร์เพ็ชร
 ปี พ.ศ. 2559 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา15:58:11
2559
วิทยานิพนธ์
159
องค์ประกอบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเพชรบุรี โดย:นางสุจิตรา จันทร์สิริรักษ์
 ปี พ.ศ. 2559 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา15:52:47
2559
วิทยานิพนธ์
158
วัฒนธรรมองค์กรและการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดย:นายการุณย์ เหรียญบุบผา
 ปี พ.ศ. 2559 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา15:47:19
2559
วิทยานิพนธ์
157
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อการจัดทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ของโรงเรียนบ้านท่าทราย โดยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย:นายศราวุฒิ ศรีสุขใส
 ปี พ.ศ. 2559 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา15:38:23
2559
วิทยานิพนธ์
156
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดย:นายสมโชค มีเสียง
 ปี พ.ศ. 2559 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา15:33:14
2559
วิทยานิพนธ์
155
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดย:นางสาวอัญชลี สุขวิบูลย์
 ปี พ.ศ. 2559 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา15:01:34
2559
วิทยานิพนธ์
154
ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดย:นางสาวสุภาณี รำทะแย
 ปี พ.ศ. 2559 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา14:49:54
2559
วิทยานิพนธ์
153
คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดย:นางสาวสุธารัตน์ ทองเหลือ
 ปี พ.ศ. นางสาวสุธารัตน์ ทองเ วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา14:39:28
นางสาวสุธารัตน์ ทองเ
วิทยานิพนธ์
151
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดย:นางแสงเดือน ตรีนันทวัน
 ปี พ.ศ. 2559 วันที่อัพโหลด2019-06-12 เวลา14:12:44
2559
วิทยานิพนธ์

พบงานวิจัยที่สืบค้น จำนวน 78 เล่ม : 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>

ระบบค้นหาวิทยานิพนธ์
สร้างโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20
มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี
Designed by ครูอาหามะ มะบู